در سال جاری یازده هزار ناوگان جاده ای نوسازی می شود 7:25