تجمع هواداران ایران در مقابل هتل پرتغالی ها-روژان 0:13