کتاب طرح های شماره دوزی برای رومیزی و رانر 5340 0:50