تصاویری از رئیس جمهور کرواسی خانم کیتارویچ- جشن قهرمانی 1:35