فرش یکپارچه سفارشی منطبق بر معماری مسجد, فرش گنبد 1:00