پاسخ کوبنده به شبهه علیه توسل. سوره احقاف آیه 5. 6:55