کنسرت تکنوازی علی اصغر عربشاهی به همراهی کوارتت تار تمدید شد 3:32