موزیك ویدئو «بدون تاریخ بدون امضا» با صداى روزبه بمانى

4:33