دکلمه چشم های زنی در آسمان میدرخشند با صدای بیژن باقری 0:42