تخریب یک زیارتگاه به دست تروریست ها (القاعده) در سوریه 0:41