عمل بسته آندوسکوپی دیسک جهت پارگی دیسک در بیمار با وزن 1:09