تصاویرى از فاصله نیروهاى مشترك عراق با رود دجله در موصل 0:46