تصادف مرگبار تریلی هجده چرخ با وانت دوکشته بر جای گذاشت 0:41