ضرب و نوای استاد محمدعلی اسحاقی در جشنواره مرشدان برتر

2:16