شور(من ار به قبله رو کنم) / حاج محمدرضا طاهری 1:52