ثبت بدترین وضعیت بازارسهام آمریکا پس از دوران رکود بزرگ 2:00