شعرخوانی شاعر ترکیه ای در محفل جشنواره فجر تبریز 6:36