نارضایتی مردم سیل زده پلدختر از توزیع امکانات

0:44