بازسازی خانه,بازسازی منزل,بازسازی ساختمان زعفرانیه (قبل 3:25