ربات اختاپوس Octobot | نخستین ربات نرم تن جهان 1:30