این مرد کثیف کودک بیچاره را روزها آزار داد و در آخر او را کشت 0:49