ببین استاد دارستانی چی میگه در مورد زندگی اصغر آواره 5:49