تعقیب و گریز دزد و پلیس همراه با تیراندازی در تهران 1:04