سخنران مخالف حذف یک بند بنفع روستائیان و عشایر | 950805 1:03