تاکرها؛ شیوه نوین یادگیری و آمادگی برای آزمون ها. 1:11