لحظه نفوذ و درگیری مبارزان با سربازان اسرائیلی در زکیم 5:25