بازدید وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از نمایشگاه کتاب 30 1:00