فیلم انتخاباتی سردار درویش وند- عاشق این خطه است-(40)

0:51