قسمت سوم یااهل العالم-زیارت اربعین؛ نشانه مومن 1:27