«بــَهـرام» ؛ تـَن به 10 ؛ تیغه ؛ ساچمه - فری استایل # 4:39