علیرضا پورمسعود - آیا معیار انقلابی بودن به ریش است؟ 1:00