پیش نمایش جلسه سی و سوم کنترل سیستمهای تاخیردار 10:00