شرط گذاری در نرم افزار اینترنت اشیا Node Red با نود Function 0:54