تسهیلات ویژه در طرح جدید نوسازی ناوگان برون شهری 24:50