باز احمدی نژاد یه سعی و تلاشی می کرد اما روحانی حتی حرف هم نزد

0:27