نظرات دانشمندان و پزشکان در مورد تاثیر امواج بر روی سلا 6:33