آیین پایانی نخستین دوره ی اهدای نشان گوزن زرد 2:18