رژیم دوکان - مصاحبه دکتر OZ و توضیح در مورد این رژیم 2:41