ساز و کار جلوگیری از ثبت بیش از یکبار پاسخ در پرس لاین 0:50