از نمایشگاه زیرآبی تائو دیدن كنید| این دریاچه تاریخی از عصر یخبندان مانده است 6:23