اولین کشور شناور با ارزمجازی ویژه سال ۲۰۲۲ ساخته میشود۲ 1:32