شهید "حاج آقا بهاء" در نگاه حاج آقا اشرفی اصفهانی 1:59