200 پزشک بدلیل کم بودن حقوق انتقال خون را ترک کردند 0:38