بشارت - از کتاب تجاب عشق - استاد عباس شهریاری سنگسری

3:57