دیرین دیرین :چرا همه چیز را به جیبت حواله می دهی؟ 1:11