خندوانه، 8 مرداد 94، محمد سرور رجایی - بخش دوم 13:29