جلوگیری حضرت علی اکبر (ع) با اجرای غلامرضا رضاییان 2:37