بیوک جدیری معروف به شوماخر ایرانی ماشینش را به نفع سیل زدگان حراج می کند 0:59