بهترین ضربات سرعتی و قدرتی پا در هاپکیدو تو سط استاد بتویی 1:42