گزیده ای از قرعه کشی محصولات هوم کر-دوره خرداد ماه 1:55